Klasa sportowa: szermierka/taekwondo

AKTUALNOŚCI
 • Sukcesy w szermierce
  Z Wadowic wracamy z 3 pucharami!!! Wadowice 2.10.2022. Wspaniałe rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Podczas zawodów zaliczanych do klasyfikacji rankingowej Polskiego Związku Szermierczego w kategorii młodzika nasze uczennice stanęły na wszystkich stopniach podium. Triumfowała Jagoda Tercjak, drugie miejsce zajęła Łucja Drożdż, natomiast na trzecim miejscu uplasowała się Wiktoria Szalińska. Startowały 52 […]
 • Drużynowe Mistrzostwa Polski w szpadzie
  Przedstawiamy brązowe medalistki Drużynowych Mistrzostw Polski w szpadzie! W czerwcu 2022 roku nasze uczennice szermierczej klasy sportowej 8c Jagoda Tercjak oraz Wiktoria Szalińska, prowadzone przez nauczyciel-trener Annę Medyńską-Tercjak, osiągnęły olbrzymi sukces zdobywając brązowy medal podczas Drużynowych Mistrzostw Polski młodzików. Jest to nie lada osiągnięcie, gdyż dziewczyny startowały ze starszym rocznikiem. […]
 • Wspaniałe sukcesy i sprawozdanie z sezonu szermierczego!
  Świetnie rozpoczęły nowy sezon szermierczy uczennice z 7c (klasa sportowa szermierka/taekwondo).Na odbywającym się 5 września turnieju z cyklu Pucharu Żubrów Jagoda Tercjak zajęła 2. miejsce, zaśŁucja Drożdż była 3. Pierwsze podium w nowym roku szkolnym zdobyte!!! Gratulacje! Kolejny świetny turniej w wykonaniu naszych szkolnych szpadzistek. Podczas Polsko-NiemieckiegoTurnieju Szpadowego rozgrywanego 11.09.2021r. […]
Dlaczego warto?

Aktywność fizyczna odgrywa bardzo istotną rolę w życiu każdego człowieka, szczególnie w odniesieniu do dzieci. Młody człowiek ćwicząc i bawiąc się, nabywa nowych umiejętności i wiadomości. Uczestnicząc systematycznie w zajęciach sportowych, uczeń będzie odnosił wiele korzyści, owocujących bardziej harmonijnym rozwojem, tężyzną fizyczną i lepszym zdrowiem.

Mając na uwadze zdrowie dzieci, wynikające z uprawiania aktywności fizycznej, chcemy utworzyć klasę sportową o profilu szermierczym i taekwondo olimpijskiego.

Szermierka jest dyscypliną sportową, która kształtuje i rozwija cechy psycho-fizyczne dziecka, stymulując jego prawidłowy rozwój. Kształtuje i rozwija sprawność czynnościowo-ruchową ustroju, szybkość, siłę, wytrzymałość, trafność reakcji, spostrzegawczość, orientację, pamięć, szybkość podejmowania decyzji, zręczność i gibkość. Ponadto uczy myślenia, rozwija poczucie obowiązku i systematyczności w pracy oraz szacunku dla innych osób. Szermierka „usuwa bóle, smutki i choroby, pozbawia choleryczności, melancholii i zgubnego zarozumialstwa, daje oddech, doskonałe zdrowie i długie życie”. (George Silver) Tłum. Zbigniew Czajkowski.

Taekwondo olimpijskie zadebiutowało w 24 Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w turnieju pokazowym w roku 1988. Jako pełnoprawna dyscyplina olimpijska zostało uznane w 1994 r. w trakcie 103 Zgromadzenia Ogólnego MKOL w Paryżu. Na Olimpiadzie w Sydney w roku 2000 rozdano pierwsze oficjalne medale w tej dyscyplinie. Od tego momentu notuje się duże zainteresowanie tą dyscypliną. W Polsce, aby zapewnić uzdolnionej młodzieży możliwość szkolenia na odpowiednim poziomie powołano klasy sportowe szkolące zawodników w taekwondo olimpijskim. Celem szkolenia dzieci, uzdolnionej sportowo w taekwondo olimpijskim jest jasne określenie sposobów kształtowania ich cech fizycznych i psychicznych, oraz wyposażenia ich w taki zasób umiejętności technicznych i taktycznych, które doprowadzą szkolnych zawodników do mistrzostwa sportowego, oraz ich znaczących sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej w taekwondo olimpijskim.

Na powodzenie tego programu będzie miała wpływ współpraca z sekcją szermierczą i taekwondo olimpijskiego Klubu Sportowego AZS-AWF Wrocław.

Regulamin klasy sportowej
 1. Klasa sportowa jest przewidziana dla uczniów klas 4-8. Rozpoczęcie szkolenia od klasy 4-tej. Cała klasa będzie liczyła max 28 os., 14 osób z dyscypliny szermierka i 14 osób z dyscypliny taekwondo olimpijskie.
 2. Po skończeniu szkolenia sportowego możliwość kontynuowania dalszych treningów w gimnazjum, szkole średniej jak również w KS AZS AWF Wrocław
 3. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani posiadać aktualnie badania sportowe
 4. Klasa sportowa, w której prowadzone będzie nauczanie szermierki i taekwondo olimpijskiego powołana zostanie 1 września 2009 r. i funkcjonować będzie przez trzy lata
 5. Szkolenie sportowe odbywać się będzie z wykorzystaniem sal gimnastycznych oraz  przyległego terenu
 6. Zajęcia sportowe ogólne odbywać się będą w oparciu o autorski program nauczania wychowania fizycznego Alicji Romanowskiej nr dopuszczenia DKW – 4014 – 68/99 zmodyfikowany poprzez rozszerzenie o treści nauczania szermierki i taekwondo olimpijskiego
 7. W ramach programu szkolenia sportowego szkoła wraz z sekcjami szermierczą oraz taekwondo olimpijskiego KS AZS AWF Wrocław będzie organizować dla uczniów obozy sportowe
 8. Klasa sportowa współpracować będzie z sekcjami szermierczą oraz taekwondo olimpijskiego KS AZS AWF Wrocław
 9. Klasa sportowa korzystać będzie z opieki medycznej w Przychodni Sportowo Lekarskiej we Wrocławiu
 10. W klasie sportowej realizowany będzie rozszerzony program zajęć z wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin tygodniowo w każdej z grup (4h zajęcia programowe + 6h zajęcia z dyscypliny)
 11. W uzasadnionych przypadkach uczeń klasy sportowej, który ze względu na kontuzję lub inną czasową niezdolność do wykonywania ćwiczeń fizycznych nie bierze udziału w zajęciach sportowych, uczęszcza na pozostałe zajęcia dydaktyczne w danym oddziale
 12. Uczniów nie kwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii nauczyciela/trenera i opinii lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach ogólnych
 13. W przypadku powstania wakatu w klasie sportowej istnieje możliwość dochodzenia uczniów do klasy, jeśli spełnią kryteria sprawnościowe. W innych przypadkach decyduje trener koordynator programu szkolenia sportowego z dyscypliny szermierka i taekwondo olimpijskie
 14. Zadaniem szkoły będzie stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych
Wymagania dla kandydatów

Dziecko – kandydat powinien:

 1. Osiągnąć poziom sprawności motorycznej właściwy dla wieku rozwojowego mierzonego odpowiednimi testami
 2. Mieć opanowane podstawowe umiejętności ruchowe z różnych dyscyplin sportowych objętych programem szkoły podstawowej
 3. Mieć opanowane wiadomości i umiejętności umożliwiające bezpieczną organizację zadań ruchowych w różnych warunkach środowiskowych, indywidualnych i w grupie
 4. Znać i rozumieć podstawowe wartości związane z uczestnictwem człowieka w kulturze fizycznej
 5. Być przygotowanym do specjalistycznego kształcenia sportowego w szermierce i taekwondo olimpijskim
 6. Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem od lekarza pierwszego kontaktu
 7. Rekomendacja nauczyciela wychowania fizycznego lub trenera prowadzącego lekcje wf-u lub szkolenia sportowego
 8. W innych przypadkach decyduje trener koordynator programu szkolenia sportowego z dyscypliny szermierka i taekwondo olimpijskie.
Zasady rekrutacji do klasy sportowej

warunki niezbędne do zakwalifikownia

 1. Bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony badaniami lekarskimi wykonanymi przez lekarza medycyny sportowej. W dniu rekrutacji wszyscy uczniowie są zobowiązani posiadać zgodę od lekarza pierwszego kontaktu na udział w testach sprawnościowych do klasy sportowej
 2. Pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w klasie sportowej, (o ile dziecko spełni wyżej wymienione kryteria) należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 30.04.2010. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej szkoły www.sp91.wroclaw.pl lub można go pobrać osobiście z sekretariatu szkoły.
 3. Spełnienie norm testu sprawności fizycznej:
 • bieg po kopercie
 • skok w dal z miejsca
 • skok dosiężny
 • skłon tułowia w przód
  Dokładny opis testów podany jest na stronie internetowej szkoły w dziale Klasa Sportowa
 1. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do klasy sportowej będzie wyłoniona na podstawie zdobytych punktów z ww. testów i sprawdzianów, świadectwa szkolnego, rozmowy kwalifikacyjnej z trenerem koordynatorem lub psychologiem szkolnym, oraz innych kryteriów nie objętych ww. programem autorskim
 2. Procentowy podział punktów będzie ustalony na podstawie łącznej liczby chętnych kandydatów do klasy sportowej i miejsc przewidzianych dla grupy uczniów ze specjalizacją z szermierki i taekwondo olimpijskiego
 3. Po zakwalifikowaniu się do klasy sportowej, a przed rozpoczęciem roku szkolnego, każdy uczeń klasy sportowej musiposiadać aktualne badania lekarza medycyny sportowej
 4. Terminy rekrutacji do klasy sportowej zostaną ustalone po 30.04.2010 r.

Każdy uczeń zobowiązany jest przyjść w dniu rekrutacji w stroju sportowym, Dzieci spoza szkoły muszą posiadać pisemną zgodę  aktualnego dyrektora szkoły że wyraża zgodę na udział w rekrutacji do klasy sportowej. Odpowiedni wniosek znajduje się na stronie internetowej szkoły www.sp91.wroclaw.pl w dziale dokumenty szkolne

 1. Wszystkie informacje związane z funkcjonowaniem klasy sportowej, rekrutacją oraz wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły www.sp91.wroclaw.pl
 2. Ostateczny termin z naboru do klasy sportowej zostanie podany max w dniu zakończenia roku szkolnego, w przypadku wystąpienia wakatu najpóźniej do 27 sierpnia.
Oferta klasy sportowej
 1. Wychowanie w duchu sportowym, kształtowanie osobowości, umiejętność współpracy w grupie, nauka zasad fair play, samodyscyplina
 2. Zapoznanie się z dyscypliną a w przyszłości możliwość kariery sportowej
 3. Bezpłatny treningi sportowy z szermierki i taekwondo olimpijskiego
 4. Częściowe zabezpieczenie finansowe realizacji  planów startów, organizacji zgrupowań itp.
 5. Wszystkie zajęcia odbywają się w trakcie zajęć szkolnych
 6. Współpraca z innymi klubami w Polsce
 7. Profesjonalne przygotowanie sportowe przez wysoce wykwalifikowaną kadrę  trenerską, pracowników KS AZS AWF Wrocław
 8. Członkostwo w Uczniowskim Klubie Sportowym i starty w zawodach sportowych
 9. Możliwość wyjazdu na obozy sportowe
 10. Każdy uczeń otrzymuje niezbędny sprzęt i stroje sportowe, ochraniacze do dyspozycji zawodników, na czas trwania nauki w szkole
 11. Rozszerzony program z wychowania fizycznego do 10 godzin tygodniowo  (4h zajęcia programowe + 6h zajęcia zdyscypliny)
 12. Wszystkie zajęcia odbywają się z zachowaniem zasad BHP
 13. Zajęcia odbywają się na salach gimnastycznych, na terenie szkoły
 14. Stały nadzór psychologa lub pedagoga szkolnego
 15. W miarę możliwości pomoc organizacyjną i szkoleniową Polskiego Związku Szermierczego, Polskiego ZwiązkuTaekwondo Olimpijskiego i Dolnośląskiego Okręgowego Związku Taekwondo Olimpijskiego
 16. Dodatkowa godzina z języka angielskiego
 17. Nauka w jednej z najlepszych szkół we Wrocławiu (V miejsce w rankingu wrocławskich szkół podstawowych)

Więcej informacji udzielają:

 • Taekwondo Olimpijskie: Przemysław Pachla,
  Tel. 0693612838
 • Szermierka: Anna Medyńska
  Tel. 0603459594
 • Szkoła Podstawowa Nr 91 Im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu, ul. Stefanii Sempołowskiej 54, 51 -661 Wrocław,
  Tel./Fax  071 3452311, www.sp91.wroclaw.pl
Taekwondo olimpijskie

HISTORIA TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO

Taekwondo Olimpijskie w międzynarodowej nomenklaturze używa się nazwy Taekwondo WTF.

Sztuka walki bez użycia broni jest tak stara jak historia ludzkości. Nasi przodkowie zmuszeni byli rozwijać swą siłę i zręczność, aby zdobyć pożywienie lub bronić się przed napaścią. Później mimo wynajdowania coraz to doskonalszych broni nadal ćwiczyli walkę nieuzbrojonymi rękoma i nogami, zarówno w starożytnym Egipcie, Grecji, Indiach czy Chinach, lecz tylko w krajach azjatyckich miały one podbudowę filozoficzną. Pierwsze udokumentowane fakty świadczące o rozwoju sztuk walki na terenie dzisiejszej Korei sięgają przodków naszej ery. W tym czasie (57 r.p.n.e.– 676 r.p.n.e.) Półwysep Koreański podzielony był na trzy państwa: Koguryo, Silla, Paekche.

Taekwondo Olimpijskie jest sztuką walki wywodzącą się z Korei. Posiada wielowiekową historię, w trakcie której ludzie praktykowali sztukę walki, przekazywaną z pokolenia na pokolenie, w celach samoobrony jak również w niektórych burzliwych momentach historii Korei – w celach narodowo wyzwoleńczych. Na początku XX wieku japońscy kolonialiści zabronili uprawiania taekwondo na Płw. Koreańskim, upatrując w nim czynnik, który mógłby doprowadzić do powstania narodowego przeciwko kolonialnemu rządowi w Korei. Po wyzwoleniu Korei w 1945 roku pojawiła się silna tendencja do odtworzenia tradycyjnych koreańskich sztuk walki. W końcu doprowadziło do powstania Koreańskiego Związku Taekwondo w 1961 roku. Następnie w 1963 roku zostało włączone jako oficjalny sport w 43. Narodowym Festiwalu Sportowym, co zapoczątkowało rozpowszechnienie się taekwondo jako dyscypliny sportowej. W 1966 roku ówczesny prezydent Koreańskiego Związku Taekwondo, Choi Hong Hi zorganizował prywatną organizację o nazwie Międzynarodowa Federacja Taekwondo ( International Taekwondo Federation ), która miała koordynować pracę koreańskich instruktorów poza granicami Korei. Kiedy Choi na stałe opuścił Koreę do Kanady w miejsce Międzynarodowej Federacji Taekwondo powstało nowe ciało: Światowa Federacja Taekwondo (World Taekwondo Federation) powołana przez zjazd delegatów drużyn uczestniczących w I Mistrzostwach Świata w taekwondo w maju 1973r. Organizacja ta była nastawiona na przekształcenie  sztuki walki w sport o zasięgu międzynarodowym. Taekwondo jest sportem walki, w którym rywalizuje dwóch zawodników toczących ze sobą pojedynek , podobnie jak to ma miejsce w innych sportach walki, takich jak boks, judo, szermierka czy zapasy. Walka toczona w 8 kategoriach wagowych, była zademonstrowana  całemu światu przy okazji turniejów pokazowych w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Seulu w 1988r. i w Barcelonie w 1992 roku. Na nazwę taekwondo składają się trzy fonetyczne elementy koreańskie wywodzące się z 3 znaków chińskich:

Tae – oznacza system technik zadawanych stopą,

Kwon – oznacza system technik zadawanych pięścią,

Do – oznacza sztukę, drogę lub metodę wyrażającą osiągnięcie pewnego stanu intuicji w zachowaniu, wynikającej z doświadczenia umysłu i ciała. Jest to dyscyplina sportowa angażująca ruch całego ciała przy użyciu obu rąk i nóg, wpływa również na rozwój osobowości poprzez filozoficzne wartości tej sztuki walki. Walka sportowa prowadzona jest na polu walki ( macie) o wymiarach 12m x 12 m (pole walki 10m x 10m) przez dwóch zawodników zgodnie z określonymi jej przepisami ( system trzech rund po 3 minuty z jednominutową przerwą, w przypadku juniorów: 3 rundy po 2 minuty). W  rywalizacji sportowej dozwolone są tylko techniki zadawane pięścią lub stopą w przednią część tułowia oraz stopą w część twarzową głowy.

 CO TO JEST TAEKWONDO OLIMPIJSKIE (TAEKWONDO WTF)

 Taekwondo jest sztuką samoobrony, która rozwinęła się w Korei w ciągu ostatnich dwudziestu stuleci. Jej nazwę tworzą trzy słowa: TAE– oznacza stopę, wyskok lub uderzenie stopą, KNOW– pięść lub uderzenie pięścią, DO– sztukę, drogę lub metodę.

Taekwondo jest więc sztuką walki za pomocą rąk i nóg. Stosuje się w niej uderzenia, pchnięcia, kopnięcia oraz uniki, zasłony, rzuty i dźwignie taekwondo celu obezwładnienia przeciwnika. Systematyczny trening taekwondo poprawia ogólne samopoczucie i prowadzi do równowagi psycho – fizycznej. Kształtuje nie tylko siłę fizyczną i gibkość ciała, ale również wzmacnia odporność psychiczną na stres, co pozwala na zachowanie zimnej krwi w bardzo trudnych sytuacjach.

Taekwondo  WTF zadebiutowało w 24 Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w turnieju pokazowym w roku 1988. Jako pełnoprawna dyscyplina olimpijska zostało uznane w  1994 r. w trakcie 103 Zgromadzenia Ogólnego MKOL w Paryżu. Na Olimpiadzie w Sydney w roku 2000 rozdano pierwsze oficjalne medale w tej dyscyplinie. Od tego momentu notuje się duże zainteresowanie tą dyscypliną. W Polsce, aby zapewnić uzdolnionej młodzieży możliwość szkolenia na odpowiednim poziomie powołano klasy sportowe szkolące zawodników w Taekwondo WTF. Celem szkolenia  dzieci, uzdolnionej sportowo w taekwondo olimpijskim jest jasne określenie sposobów kształtowania ich cech fizycznych i psychicznych, oraz wyposażenia ich w taki zasób umiejętności technicznych i taktycznych, które doprowadzą szkolnych zawodników do mistrzostwa sportowego, oraz ich znaczących sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej w Taekwondo WTF. Współczesne taekwondo jest nie tylko sztuką walki, ale również dynamicznie rozwijająca się dyscyplina sportową.

STRUKTURA TAEKWONDO

Taekwondo jest jednolitym systemem walki, w skład którego wchodzą ściśle określone postawy i ruch kształtujące każdą część ciała w sposób systematyczny i naukowo kontrolowany. Jego postawę tworzą:

 • ćwiczenia formalne (poomse): harmonijne połączenie wszystkich technik obrony i ataku, kształtujące umiejętności walki z jednym lub wieloma przeciwnikami. W ten sposób uczeń może ćwiczyć różne techniki obrony i ataku bez realnego przeciwnika i niebezpieczeństwa.
 • walka (kyorugi):
  • sterowanej (machu kyorug) i przebiega wg z góry ustalonego schematu jest to zbiór ściśle określonych ataków i technik obrony po wykonaniu trzech kroków (sebon kyorugi), dwóch kroków (dubon kyorugi) i jednego kroku (hanbon kyorugi)
  • wolna walka ćwiczebna (yansop kyorugi) przeciwnik staje się realny. Walczący powinien decydować samodzielnie i błyskawicznie.
  • walka sędziowana (jayu kyorugi) podlega pewnym ścisłym regółom sportowym
  • techniki samoobrony (hosinsul) są zbiorem rozwiązań technicznych składających się z uderzeń, dźwigni i rzutów mających na celu obronę przed atakującym przeciwnikiem. Wymaga najwyższego stopnia koncentracji uwagi, szybkiego reagowania i umiejętności wyczuwania się w zamiary przeciwnika
  • rozbicia twardych przedmiotów (kyokpa) jt. tłuczenie desek, cegieł i kawałków skał jest dowodem zdolności skutecznej koncentracji siły w jednym punkcie. Tak naprawdę kyokpa jest najmniej praktykowanym elementem treningu. Właściwie nigdy się jej nie trenuje a wynika ona z innych ćwiczeń treningowych.

CHARAKTERYSTYKA TAEKWONDO SPORTOWEGO (TAEKWONDO OLIMPIJSKIE)

Już na początku lat sześćdziesiątych tego stulecia końca XX wieku odbywały się zawody w taekwondo w obecnej formie, były to początkowo Mistrzostwa Korei, Mistrzostwa Azji, później Mistrzostwa USA. Mimo to za początek uznawania taekwondo jako sportu należy przyjąć rok 1973, kiedy to odbyły się I Mistrzostwa Świata, w których udział wzięło 200 zawodników z 19 krajów. Mistrzostwa Świata odbywają się co dwa lata i przeplatane są Mistrzostwami Kontynentów. Kolejnymi zawodami o randze światowej są: Puchar Świata, odbywający się regularnie od 1956 r., oraz Akademickie Mistrzostwa Świata, również od 1986. Polacy pierwszy raz wzięli udział na Mistrzostwach Świata w 1979 r. Pierwszy medal brązowy dla Polski zdobyła Agnieszka Skaradzińska na Mistrzostwach Europy. Powtórzyła ten wynik na kolejnych Mistrzostwach Europy w 1998 r., na tych samych zawodach brązowe medale zdobyli również Paweł Nowak i Justyna Tałan. Dużym sukcesem może się pochwalić Roman Warot zajmując trzecie miejsce w turnieju eliminacyjnym do olimpiady w Sydney w 1999r. Jednak kłopoty związkowe spowodowały, że występ Polaka na tak wielkich rangą zawodach nie doszedł do skutku. Po raz pierwszy na podium Akademickich Mistrzostw Świata stanął wspomniany Roman Warot i Paweł Nowak w 2000r. Wielki sukces odniósł również Marcin Chorzelewski zajmując drugą lokatę na tychże zawodach w 2002r. Jak dotąd największym sukcesem polskiego taekwondo jest zdobycie trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata w 2001r. przez Marcina Chorzelewskiego. Po raz pierwszy w historii polskiego taekwondo olimpijskiego awans olimpijski w  2004 r w Atenach uzyskała zawodniczka Aleksandra Uścińska, która  niestety odpadła w pierwszej walce  z  finalistką  tej kategorii wagowej.

Walka w taekwondo odbywa się na macie o wymiarach 12x12m. Wewnątrz znajduje się kwadrat o wymiarach 8×8 m będący polem walki, a część zewnętrzna nosi nazwę pola bezpieczeństwa. Walka odbywa się w systemie trzy – rundowym z jedno minutowymi przerwami miedzy rundami. Mimo, że walka swoim wymiarem czasowym przypomina walkę bokserską to jednak jest ona mniej intensywna, z dłuższymi przerwami między akcjami. Dlatego taekwondo należy zaliczyć do sportu o charakterze wysiłku szybkościowo– siłowym, o przemianach beztlenowo– kwasomlekowym i mieszanych, czyli mieszających się w 3 i 4 zakresie intensywności (H. Sozański 1993 r.), ale mimo to podczas turnieju w kolejnych walkach tętno na końcu trzeciej rundy przekracza nawet 200 u/min. Walka w taekwondo jest oceniana przez sześciu sędziów: jeden mierzący czas, jeden sędzia sekretarz (liczy punkty, przyjmuje protesty), trzech sędziów punktowych, jeden sędzia pola walki (to on steruje walką, wydaje komendy). Po każdym prawidłowo zdobytym punkcie sędziowie punktowi zaznaczają go na specjalnych arkuszach lub naciskają guzik markera jeśli punktacja jest elektroniczna. Ponieważ walka w taekwondo odbywa się w firmie full contakt, zaliczane są uderzenia zadane    z odpowiednio dużą siłą. Punkty można zdobywać poprzez uderzenia z nogi (całą powierzchnią stopy lub dolną częścią goleni), oraz z ręki (ciosy proste       z zaciśniętą pięścią). Atak dozwolony jest w korpus (w obrębie powierzchni zawartej między linią horyzontalną, biegnącą na wysokości kości policzkowych w dół do linii biegnącej na wysokości główek miednicowych), w który można zadawać uderzenia z ręki i z nogi, oraz twarz (część przednia twarzy, która rozciąga się od czoła w dół do obojczyków, o powierzchni zawartej między uszami. W twarz dozwolone są tylko ataki z nogi. Każde celne trafienie w te powierzchnie liczone jest za jeden punkt.

Pomimo pełnego kontaktu w walce i uderzeń zadawanych z pełną siłą, możliwość odniesienia obrażeń w walce ograniczona jest do minimum. Każda cześć ciała narażona na urazy chroniona jest specjalnymi ochraniaczami: kask– na głowę, hogo – chroniące korpus bez części pleców w pobliżu kręgosłupa, ochraniacze na golenie i przedramiona oraz suspensor na genitalia, dla kobiet dodatkowo ochraniacze na piersi. Dlatego taekwondo jest sportem bezpiecznym z małym odsetkiem poważniejszych urazów. Walkę w taekwondo wygrać można na dwa sposoby: na punkty oraz przez nokaut lub niezdolność przeciwnika do dalszej walki.

 Etykieta dojang taekwondo (zbiór zasad zachowania się adeptów taekwondo)

 • Będę uprzejmy w dojang na ulicy i w domu.
 • Będę punktualny i będę szanował starszych wiekiem i stopniem.
 • W czasie zajęć Taekwondo będę myślał tylko o treningu.
 • Będę utrzymywał ciało i dobok (strój treningowy) w czystości i gotowości.
 • Będę ćwiczył wytrwale aż do osiągnięcia doskonałości w sztuce walki.
 • Nie będę używał umiejętności nabytych w dojang poza nim.
Opis testów sprawnościowych
 • bieg po kopercie
 • skok w dal z miejsca
 • skok dosiężny
 • skłon tułowia w przód
 1. Bieg po kopercie. Koperta – uczeń wykonuje (obiega) trzykrotnie slalom pomiędzy pięcioma tyczkami ustawionymi w kształt koperty (odległość 3 x 5m, piąta tyczka znajduje się pośrodku toru). Pomiar czasu trzykrotnego obiegnięcia toru w kształcie koperty. Próba jest wykonywana 2 razy z czego pod uwagę bierzemy wynik najlepszy. Próba określa zwinność.
 2. Skok w dal z miejsca: uczeń wykonuje obunóż skok w dal z miejsca. Pomiar odległości skoku w dal z miejsca. Próba wykonywana jest 3 razy z czego pod uwagę bierzemy wynik najlepszy. Próba określa skoczność (siłę dynamiczną kończyn dolnych).
 3. Skok dosiężny: uczeń wykonuje z półprzysiadu wyskok dosiężny w górę (z zamachem). Pomiar wysokości skoku. Próba wykonywana jest 3 razy z czego pod uwagę bierzemy wynik najlepszy. Próba określa skoczność (siłę dynamiczną kończyn dolnych).
 4. Skłon tułowia w przód w pozycji stojącej: zawodnik stoi na podwyższeniu i wykonuje jak najgłębszy skłon, jak najdalej sięgając dłońmi i przytrzymując je przez co najmniej 3s na platformie do mierzenia gibkości. Pomiar głębokości skłony w przód. Próba jest wykonywana 3 razy z czego pod uwagę bierzemy wynik najlepszy. Próba określa gibkość.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przeprowadzenia testów prosimy kontaktować  się telefonicznie z trenerami:

 • Taekwondo Olimpijskie: mgr Przemysław Pachla, Tel. 0693612838
 • Szermierka: dr Anna Medyńska, Tel. 0603459594