Regulamin przyznawania świadczeń

Regulamin przyznawania świadczeń dla uczniów z budżetu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich
we Wrocławiu

Uchwałą nr 6/2013/2014. z dnia 11.12.2013r. Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu ustala się zasady przyznawania zapomóg finansowych na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 91

§ 1

„Regulamin przyznawania świadczeń dla uczniów z budżetu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu” reguluje zasady wydatkowania przez Radę Rodziców środków budżetowych przeznaczonych w danym roku szkolnym na: zapomogi finansowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu z rodzin potrzebujących pomocy.

§ 2

Kwoty planowane przez Radę Rodziców do wydatkowania w danym roku szkolnym na zapomogi dla uczniów z rodzin potrzebujących pomocy, na początku każdego roku szkolnego są ujmowane w „Preliminarzu wydatków z funduszu Rady Rodziców”, który zatwierdzany jest przez Radę Rodziców podczas pierwszego zebrania w nowym roku szkolnym.

§ 3

Wniosek o przyznanie zapomogi finansowej może złożyć: uczeń, rodzic, prawny opiekun ucznia lub wychowawca klasy.
Wniosek powinien być złożony na druku, który stanowi załącznik 1 do niniejszego regulaminu.
Kompletny wniosek powinien zawierać:
Stosowne uzasadnienie wniosku,
Opinię wychowawcy klasy
Opinię pedagoga
Zopinii, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. b) i c), musi w sposób jednoznaczny wynikać, czy rodzina ucznia ubiegającego się o udzielenie pomocy finansowej pozostaje w trudnej sytuacji materialnej i czy wniosek skierowany do Rady Rodziców jest uzasadniony.
Niekompletny wniosek osoby ubiegającej się o zapomogę finansową może być przez Radę nierozpatrywany.

§ 4

Wniosek jest rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Rady Rodziców.

§ 5

Podstawowym kryterium, jakim kieruje się Rada Rodziców przy decyzji o przyznaniu dofinansowania jest wysokość składek na komitet rodzicielski wpłaconych przez klasę, z której uczeń ubiega się o dofinansowanie.
Wysokość przyznanego dofinansowania nie może przekroczyć 50% wpłat z danej klasy w danym roku szkolnym, maksymalnie 300,0 zł.
W trakcie przyznawania przez Radę Rodziców dofinansowania przestrzegana jest zasada, iż uczniowi z rodziny potrzebującej pomocy można w ciągu całego procesu edukacyjnego wypłacić świadczenie tylko raz.
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest dwukrotne przyznanie świadczenia. Dotyczy to przypadków uzasadnionych względami losowymi.
Decyzję o przyznaniu świadczenia z funduszu Rady Rodziców podejmuje w formie uchwały Prezydium Rady Rodziców.

§ 6

Przyznane świadczenie wypłacane jest na konto organizatora, w przypadku zielonych szkół i wycieczek lub na podstawie podpisanego kwitu potwierdzającego przekazanie gotówki:
wychowawcy lub skarbnikowi klasy – w przypadku dopłat do imprez rekreacyjno – kulturalnych i wynikających z procesu dydaktyczno – wychowawczego, organizowanych przez społeczność szkolną w trakcie roku szkolnego, m.in.: wyjść do teatru, muzeum, kina itp.
Decyzja Prezydium Rady Rodziców o przyznaniu świadczenia z funduszu Rady ma charakter uznaniowy, co jest równoznaczne z tym, iż nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 7

W przypadku niewykorzystania wypłaconego świadczenia z winy ubiegającego się o pomoc jest on zobowiązany do zwrotu w pełnej wysokości środków.

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Rodziców.
Zasady przyznawania obowiązują od 11.12.2013r.
Wrocław,11.12.2013r.